Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti
 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenci imajo možnost izbire dveh ali treh predmetov po lastni presoji. S tem spodbujamo razvoj njihovih sposobnosti in jim dajemo možnost pridobivanja znanja s področij, ki jih najbolj zanimajo.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

ŠTEVILO PREDMETOV, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE

Učenec mora izbrati najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Pouk izbirnega tujega jezika je dvourni, ostali izbirni predmeti so enourni.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši do 10. 9. šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi zapišejo tudi, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

 

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od 1. 10. dalje prestopi niso več možni.

OCENJEVANJE PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Ocene izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo.

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI JIH BOMO PONUDILI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

 2023/2024

 

 1. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 2. FILMSKA VZGOJA
 3. FRANCOŠČINA 1
 4. GLASBENI PROJEKT
 5. LIKOVNO SNOVANJE 1
 6. LITERARNI KLUB
 7. NEMŠČINA 1
 8. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 9. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
 10. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 11. ŠPANŠČINA 1
 12. ŠPORT ZA ZDRAVJE
 13. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-LES
 14. TURISTIČNA VZGOJA
 15. UMETNOSTNA ZGODOVINA: KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE
 16. VERSTVA IN ETIKA 1

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2023/2024

 

 1. ASTRONOMIJA: DALJNOGLEDI IN PLANETI
 2. FILMSKA VZGOJA 2
 3. FRANCOŠČINA 2
 4. GLASBENI PROJEKT
 5. LIKOVNO SNOVANJE 2
 6. LITERARNI KLUB
 7. NEMŠČINA 2
 8. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 9. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
 10. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 11. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 12. ŠPANŠČINA 2
 13. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 14. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-UMETNE SNOVI
 15. TURISTIČNA VZGOJA
 16. UMETNOSTNA ZGODOVINA: ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOSTI
 17. VERSTVA IN ETIKA 2

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 

2023/2024

 

 1. ASTRONOMIJA: ZVEZDE IN VESOLJE
 2. FRANCOŠČINA 3
 3. GLASBENI PROJEKT
 4. IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA
 5. LIKOVNO SNOVANJE 3
 6. LITERARNI KLUB
 7. NEMŠČINA 3
 8. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 9. POSKUSI V KEMIJI
 10. RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 11. RETORIKA
 12. RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA
 13. ŠPANŠČINA 3
 14. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-KOVINE
 15. TURISTIČNA VZGOJA
 16. UMETNOSTNA ZGODOVINA: OBLIKA IN SLOG
 17. VERSTVA IN ETIKA 3
Dostopnost