Skoči na glavno vsebino

VPIS OTROK V OSNOVNO ŠOLO KOLEZIJA

Jan 30, 2024 | Obvestila

Bistvene informacije za starše šolskih novincev

1. Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli – v nadaljevanju ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06- uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), v nadaljevanju Uredba.

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši so obvezani vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja. (44. in 45. člen ZOsn)

Za šolsko leto 2024/2025 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2018 in 31. 12. 2018. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Starše in otroke iz našega šolskega okoliša, katerih naslove bomo pridobili iz uradne evidence pristojnega ministrstva, bomo na vpis povabili z vabilom po pošti na naslov, ki ga bomo našli v uradnih evidencah. Vpis bo potekal od ponedeljka, 12. 2. 2024, do četrtka,  15. 2. 2024, po individualnem razporedu. Vpis bo potekal v prostorih OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46, v prostorih svetovalne službe. Vstop v šolo skozi glavni vhod v šolo, s strani šolskih igrišč v bližini Vrtca Kolezija, nato sledite smerokazom.

Prosimo, da se vpisa udeležijo le zdrave osebe. S seboj prinesite vaš in otrokov osebni dokument, po potrebi tudi dokazilo sodišča o skrbništvu. Potrebovali bomo tudi podatke o telefonskih številkah in e-naslove, na katere ste starši oz. skrbniki dosegljivi.

2. Šolski okoliš
je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju (5. člen Uredbe). Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati (48. člen ZOsn). Ali vaše bivališče sodi v naš šolski okoliš lahko preverite na spletni povezavi (Odlok o ustanovitvi OŠ Kolezija iz. l. 2020) ali na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci – Osnovne šole.

2. a Prepis/prestop na drugo osnovno šolo
V skladu z 48. členom ZOsn lahko starši vpišejo otroka v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo (v drugo šolo), če ta šola s tem soglaša. V skladu s 6. členom Uredbe se vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Šola lahko soglaša s prepisom otroka oziroma učenca, če (6. člen Uredbe):
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Pred izdajo soglasja o prepisu se šola, na katero starši želijo prepisati otroka, posvetuje s šolo, v katero je učenec vpisan. Šola odloči o vlogi za prepis najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme vlogo za prepis. Šola, ki izda soglasje za prepis, o tem obvesti šolo v šolskem okolišu, na območju katerega učenec prebiva.

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje OŠ Kolezija, je potrebno:
· Obvezno vpisati otroka na matično šolo.
· Pri nas podati pisno Vlogo za prepis v 1. razred na OŠ Kolezija – obrazec  (najkasneje v 14- ih dneh po izteku roka za vpis), v kateri navedete vzroke za vašo odločitev.
Vlogo naj podpišeta oba starša (za prepis je potrebno soglasje obeh staršev). Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam. V primeru prevelikega števila vlog imajo prednost vpisa otroci, ki že imajo sorojence na naši šoli.

·       Vloga za prepis v 1. razred na OŠ Kolezija – obrazec

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:
· Obvezno vpišete otroka pri nas (vabilo boste dobili po pošti).
· Na izbrani šoli podate pisno vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis), v kateri navedite razloge za prepis.

O vlogi za prepis sicer odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob zavrnitvi vloge za prepis.

3. Odložitev šolanja in ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. (46. člen ZOsn).

V postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo se od zdravstvenih inštitucij in vrtcev lahko v skladu z 8. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08) pridobivajo podatki o otroku, ki so potrebni za odločanje v postopku pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Če starši želite predlagati odložitev šolanja za vašega otroka, izpolnite obrazec Predlog staršev za odlog šolanja. Predlog naj podpišeta oba starša (potrebno je soglasje obeh), hkrati pa priložite obstoječo dokumentacijo – psihološko poročilo ali druga strokovna mnenja, kjer je otrok obravnavan (logopedsko poročilo, mnenje razvojne ambulante idr.).

Šola na podlagi pisnega soglasja staršev pridobi tudi mnenje otrokovega vzgojitelja iz vrtca in po potrebi opravi dodatne pogovore in diagnostiko. Na podlagi vseh zbranih informacij komisija za ugotavljanje otrokove pripravljenosti na šolo, ki jo imenuje ravnatelj, izda mnenje. Ko komisija predloži pisno mnenje, ravnatelj izda odločbo, s katero se starše obvesti o odločitvi šole v zvezi s predlogom za odlog. O odločitvi boste starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka. O pritožbah v zvezi z izdano odločbo odloča pritožbena komisija.

·       Predlog staršev za odlog šolanja – obrazec

Odložitev šolanja med šolskim letom v 1. razred
Učencu se lahko tudi med šolskim letom v 1. razredu na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto (47. člen ZOsn).

Če otrok doslej ni obiskoval vrtca, v dobro otroku in za mehkejši prehod v šolo toplo priporočamo vpis v skrajšan program vrtca. Več podrobnosti najdete v prilogah spodaj.
·       Vpis v krajši program vrtca – vabilo
·       Vpis v krajši program vrtca – vloga

 

Za potrebe vpisa v 1. razred v januarju 2024 pripravili
Mihaela Kovačič in Janja Hanžel, svetovalni delavki OŠ Kolezija na Cesti v Mestni log

Dostopnost